ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಜಯಂತಿಯಂದು ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ

2019-08-29T06:17:44+00:00